Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023 - 2024

Ředitelem školy je od 1. srpna 2019 Mgr. Jiří Isakidis.

Začátek školního roku:

Pondělí 4. 9. 2023: slavnostní zahájení školního roku, vyučování končí 8:45.
Úterý 5. 9. 2023: třídnické práce
Středa  6. 9. 2023: rozdávání učebnic
Čtvrtek 7. 9. 2023: třídnické práce
Pátek 8. 9. 2023 sportovní den/projektový den OMU 

 

Organizace školy

Ředitel školy: Mgr. Jiří Isakidis
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Miluše Štefanová
Výchovný poradce: Mgr. Pavel Navrátil, Mgr. Jannis Isakidis
Školní metodik prevence: Bc. Dagmar Luxová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Miluše Štefanová, Lenka Urbánková
Koordinátor Zdravé školy:  Mgr. Renata Švarcová 
Hospodářka školy: Lenka Burešová
Vedoucí provozních zaměstnanců: Lenka Burešová
Pedagogické asistentky: Dagmar Velická DiS, Šárka Vojtušová,  Svatava Šlinská, Dagmar Zbořilová, Mgr. Zuzana Daňková, Nikol Formánková, Alena Šindelková

Vyučující přípravného ročníku:

Bc. Dagmar Luxová

Speciální pedagog

Mgr. Jiřina Havelková

Vychovatelky: Mgr. Zuzana Daňková, Dagmar Velická DiS
Uklízečky:  Lucie Mirgová, Justýna Urbanová

Údržbář:

Ernest Mirga 

 

Třídní učitelé

I.:  Mgr. Renata Švarcová
II.(2.+3.):  Mgr. Eva Pěchová
IV.: Mgr. Jannis Isakidis
V.: Lenka Urbánková
VI.: Mgr. Marcel Hrabal
VII.: Mgr. Gabriela Jakubcová
VIII.: Mgr. Pavel Navrátil
IX.:  Mgr. Michal Franek

 

Netřídní učitelé

  • Mgr. Olga Odehnalová
  • Marie Němečková

Vedoucí metodického sdružení a předmětových komisí

MS l. st.: Mgr. Eva Pěchová
PK českého jazyka a společenských věd: Mgr. Pavel Navrátil
PK přírodních věd a výchov: Mgr. Marcel Hrabal 
PK cizích jazyků: Mgr. Jannis Isakidis 

 

Součástí organizace školního roku jsou plány

Celoroční plán: Mgr. Jiří Isakidis
Vnitřní kontrolní systém a plány kontrolní a hospitační činnosti: Mgr. Jiří Isakidis, Mgr. Miluše Štefanová
Plán porad: Mgr. Jiří Isakidis
Plán DVPP: Mgr. Jiří Isakidis
Rozvrhy, úvazky, dohledy, zastupování: Mgr. Miluše Štefanová
Učební plán: Mgr. Miluše Štefanová
Plán výchovného poradenství: Mgr. Pavel Navrátil
Plán ŠPP: Mgr. Pavel Navrátil
Plány metodického sdružení a předmětových komisí: vedoucí MS+PK
Projekt Zdravá škola:  Mgr. Renata Švarcová
Plán primární prevence: Bc. Dagmar Luxová
Plán environmentální výchovy: Mgr. Marcel Hrabal
Plán práce školní družiny: Mgr. Zuzana Daňková
Plán dopravní výchovy: Mgr. Jannis Isakidis

 

Celoroční úkoly pro jednotlivé zaměstnance

Mgr. Jiří Isakidis: koordinátor ICT, správce učeben VT, správce audiovizuální techniky, editor webových stránek
Mgr. Miluše  Štefanová: koordinátor ŠVP, školní matrika
Mgr. Michal Franek: správce učebny fyziky, kabinetu F, M, CH, správce školních dílen, editor webových stránek
Mgr. Marcel Hrabal: správce tělocvičny, školního hřiště, kabinetu TV, PŘ, Z - D, učebny PŘ, Z,  organizace sportovních akcí a kurzů - 6.-9. ročník, vedoucí PK přírodních věd a výchov, environmentální výchova, OMU, projektové dny
Mgr. Jannis Isakidis: výchovný poradce pro 1.stupeň, vedoucí PK cizích jazyků, správce kabinetu cizích jazyků, učebny AJ, správce kabinetu a učebny HV 2
Mgr. Dagmar Luxová

školní preventistka, logopedie, přípravný ročník, správce kabinetu inkluzivní pomůcky, mult.uč.pomůcky, žákovský parlament, zápis dětí do přípravného ročníku

Mgr. Gabriela Jakubcová

výzdoba školy, výtvarné soutěže, správce kabinetu a učebny VV, školní cvičné kuchyně, správce učebny zeměpisu

Mgr. Pavel Navrátil: výchovný poradce pro 2.stupeň, pověřen kontaktem s PPP a SPC a pracemi souvisejícími s IVP - žáci vyžadující podpůrná opatření a mimořádně nadaní, pověřen metodickým vedením AP, správce kabinetu ČJ, OV a učebny dějepisu, kulturní akce na 2. stupni, vedoucí PK ČJ a společenské vědy, editor webových stránek, volba povolání
Marie Němečková: výzdoba školy, výtvarné soutěže
Mgr. Eva Pěchová: vedoucí MS 1. stupně, kulturní akce na 1.stupni, zápis dětí do 1. ročníku, plavání žáků 2. – 5.ročníku
Lenka Urbánková Zdravé zuby, Recyklohraní, výzdoba přístavby, správce kabinetu 1. stupně, koordinátorka ŠVP
Mgr. Renata Švarcová: koordinátorka Zdravé školy, dopravní výchova, fond učebnic
Mgr. Zuzana Daňková, Dagmar Velická, DiS výzdoba ŠD, výtvarné a dramatické aktivity a soutěže při ŠD, správce kabinetu a učeben ŠD, projektové dny v ŠD
Svatava Šlinská Obědy Women for women, projektové dny ŠD
Nikol Formánková projektové dny na 1. stupni
Alena Šindelková správce učitelské a žákovské knihovny

 

Konzultační dny a třídní schůzky

18. 9. 2023 v 14:00 – 15:30 hod.: třídní schůzky /školní řád, práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla omlouvání, pravidla kontaktů/
21. 11. 2023 v 15:30 hod.: třídní schůzky k volbě povolání – výchovný poradce, třídní učitel 9. ročníku
11. 12. 2023 v 14:00 – 15:30 hod.: konzultační den
15. 4. 2024 v 14:00 – 15:30 hod.: třídní schůzky 
Třídní učitel bude se zákonným zástupcem hovořit nejméně 2x za školní rok /seznam s  podpisy zákonných zástupců odevzdají třídní učitelé výchovnému poradci/

 

Propagace školy:

Letáček v úvodu školního roku: Marie Němečková, Mgr. Gabriela Jakubcová
Články do Kojetínského zpravodaje: Mgr. Jiří Isakidis, vyučující
Pravidelná výměna nástěnek: Marie Němečková, Mgr. Gabriela Jakubcová, Lenka Urbánková, Mgr. Zuzana Daňková
Letáček pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku: Mgr. Eva Pěchová 
Letáček k zápisu dětí do přípravného ročníku Bc. Dagmar Luxová
Aktualizace webových stránek: Mgr. Jiří Isakidis   

 

Školní rok 2023 – 2024 začíná 1. 9. 2023.

Vyučování začíná ve čtvrtek 4. 9. 2023.

Vyučování v 1. pololetí končí v úterý 31. 1. 2024.

Vyučování ve 2. pololetí končí v pátek 28. 6. 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. 10. 2023 a pátek 27. 10. 2023 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2023 a skončí v úterý 2. 1. 2024, vyučování začne v středu 3. 1. 2024.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2024.

Jarní prázdniny budou od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. 3. 2024.

Pátek 29. 3. 2024 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. 6. 2024 do neděle 1. 9. 2024.