Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020 - 2021

Ředitelem školy je od 1. srpna 2019 Mgr. Jiří Isakidis.

Začátek školního roku:

Pondělí 1. 9. 2019: slavnostní zahájení školního roku, vyučování končí 8:45.
Úterý 2. 9. 2019: třídnické práce
Středa 3. 9. 2019: rozdávání učebnic
Pátek 4. 9. 2019: 1. stupeň: sportovní den na školním hřišti, 2. stupeň - projektový den OMU /případné změny dle počasí/. 

 

Organizace školy

Ředitel školy: Mgr. Jiří Isakidis
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Miluše Štefanová
Výchovný poradce: Mgr. Pavel Navrátil
Koordinátor ŠVP: Mgr. Miluše Štefanová
Koordinátor Zdravé školy:  Mgr. Renata Vysloužilová 
Hospodářka školy: Lenka Burešová
Vedoucí provozních zaměstnanců: Marcela Skorkovská
Pedagogické asistentky: Dagmar Velická, DiS, Šárka Vojtušová,  Svatava Šlinská, Darmar Zbořilová

Vyučující přípravného ročníku:

Bc. Dagmar Luxová

Speciální pedagog

Bc. Dagmar Luxová

Vychovatelky: Eva Zetková, Dagmar Velická, DiS
Uklízečky:  Marcela Skorkovská, Lucie Mirgová

Údržbář:

Ernest Mirga 

 

Třídní učitelé

I.:  Mgr. Eva Pěchová
II.(2.+3.):  Mgr. Renata Vysloužilová
IV.(4.+5.): Mgr. Jannis Isakidis 
VI.: Mgr. Michal Franek
VII.: Marie Němečková
VIII.: Mgr. Pavel Navrátil
IX.:  Mgr. Marcel Hrabal

 

Netřídní učitelé

 • Mgr. Olga Odehnalová
 • Lenka Urbánková

Vedoucí metodického sdružení a předmětových komisí

MS l. st.: Mgr. Eva Pěchová
PK českého jazyka a společenských věd: Mgr. Pavel Navrátil
PK přírodních věd a výchov: Mgr. Marcel Hrabal 
PK cizích jazyků: Mgr. Jannis Isakidis 

 

Součástí organizace školního roku jsou plány

Celoroční plán: Mgr. Jiří Isakidis
Vnitřní kontrolní systém a plány kontrolní a hospitační činnosti: Mgr. Jiří Isakidis, Mgr. Miluše Štefanová
Plán porad: Mgr. Jiří Isakidis
Plán DVPP: Mgr. Jiří Isakidis
Rozvrhy, úvazky, dohledy, zastupování: Mgr. Miluše Štefanová
Učební plán: Mgr. Miluše Štefanová
Plán výchovného poradenství: Mgr. Pavel Navrátil
Plán ŠPP: Mgr. Pavel Navrátil
Plány metodického sdružení a předmětových komisí: vedoucí MS+PK
Projekt Zdravá škola:  Mgr. Renata Vysloužilová
Plán primární prevence: Bc. Dagmar Luxová
Plán environmentální výchovy: Mgr. Marcel Hrabal
Plán práce školní družiny: Eva Zetková
Plán dopravní výchovy: Mgr. Jannis Isakidis

 

Celoroční úkoly pro jednotlivé zaměstnance

Mgr. Jiří Isakidis: koordinátor ICT, správce učeben VT, správce audiovizuální techniky
Mgr. Miluše  Štefanová: koordinátor ŠVP, školní matrika, volba povolání, školní cvičná kuchyně
Mgr. Michal Franek: správce učebny fyziky, kabinetu F, M, CH, správce školních dílen
Mgr. Marcel Hrabal: správce tělocvičny, školního hřiště, kabinetu TV, PŘ, Z - D, učebny PŘ, Z,  organizace sportovních akcí a kurzů - 6.-9. ročník, vedoucí PK přírodních věd a výchov, environmentální výchova
Mgr. Jannis Isakidis: vedoucí PK cizích jazyků, správce kabinetu cizích jazyků, učebny AJ, správce kabinetu a učebny HV, editor webových stránek, dopravní výchova Mgr. Dagmar Luxová – školní preventista, logopedie, přípravný ročník, správce kabinetu inkluzivní pomůcky, mult.uč.pomůcky
Mgr. Pavel Navrátil: výchovný poradce, pověřen kontaktem s PPP a SPC a pracemi souvisejícími s IVP - žáci vyžadující podpůrná opatření a mimořádně nadaní, správce kabinetu ČJ, OV a učebny dějepisu, žákovské a učitelské knihovny, kulturní akce, vedoucí PK ČJ a společenské vědy, editor webových stránek
Marie Němečková: výzdoba školy, výtvarné soutěže, správce kabinetu a učebny VV
Mgr. Eva Pěchová: vedoucí MS 1.stupně, zápis dětí do 1.ročníku, správce učebny HV pro 1.stupeň 
Lenka Urbánková recyklohraní, výzdoba přístavby, projektové dny na 1. stupni, správce kabinetu 1. stupně
Šárka Vojtušová: správce sborovny a kuchyňky u sborovny
Mgr. Renata Vysloužilová: fond učebnic, koordinátor Zdravé školy 
Eva Zetková výzdoba ŠD, výtvarné a dramatické aktivity při ŠD, správce kabinetu a učeben ŠD

 

Konzultační dny a třídní schůzky

15. 9. 2019 v 15:30 – 17:00 hod.: třídní schůzky /školní řád, práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla omlouvání, pravidla kontaktů, informovaný souhlas (GDPR)/
24. 11. 2020 v 15:30 hod.: třídní schůzky k volbě povolání – výchovný poradce, třídní učitel 9. ročníku
15. 12. 2020 v 14:00 – 16:00 hod.: konzultační den
13. 4. 2021 v 15:30 – 17:00 hod.: třídní schůzky 
Třídní učitel bude se zákonným zástupcem hovořit nejméně 2x za školní rok /seznam s  podpisy zákonných zástupců odevzdají třídní učitelé výchovnému poradci/

 

Propagace školy:

Letáček v úvodu školního roku: Marie Němečková
Články do Kojetínského zpravodaje: Mgr. Jiří Isakidis, vyučující
Pravidelná výměna nástěnek: Marie Němečková
Letáček pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku: Mgr. Eva Pěchová 
Aktualizace webových stránek: Mgr. Jiří Isakidis   

 

Školní rok 2020 – 2021 začíná 1. 9. 2020.

 • Vyučování začíná v pondělí 1. 9. 2020.
 • Vyučování v 1. pololetí končí ve čtvrtek 28. 1. 2021.
 • Vyučování ve 2. pololetí končí ve středu 30. 6. 2021.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 10. 2020 a pátek 30. 10. 2020.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021, vyučování začne v pondělí 4. 1. 2020.
 • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021.
 • Jarní prázdniny budou od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4. 2021.
 • Pátek 2. 4. 2021 je tzv. ostatní svátek.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021.