Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022 - 2023

Ředitelem školy je od 1. srpna 2019 Mgr. Jiří Isakidis.

Začátek školního roku:

Čtvrtek 1. 9. 2022: slavnostní zahájení školního roku, vyučování končí 8:45.
Pátek 2. 9. 2022: třídnické práce
Pondělí  5. 9. 2022: rozdávání učebnic
Úterý 6. 9. 2022: třídnické práce

 

Organizace školy

Ředitel školy: Mgr. Jiří Isakidis
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Miluše Štefanová
Výchovný poradce: Mgr. Pavel Navrátil
Koordinátor ŠVP: Mgr. Miluše Štefanová
Koordinátor Zdravé školy:  Mgr. Renata Švarcová 
Hospodářka školy: Lenka Burešová
Vedoucí provozních zaměstnanců: Lenka Burešová
Pedagogické asistentky: Dagmar Velická DiS, Šárka Vojtušová,  Svatava Šlinská, Dagmar Zbořilová, Mgr. Radka Staňková, Nikol Formánková, Monika Špidlíková, Alena Šindelková

Vyučující přípravného ročníku:

Bc. Dagmar Luxová

Speciální pedagog

Bc. Martina Paterlini

Vychovatelky: Dagmar Velická DiS, Mgr. Radka Staňková, Svatava Šlinská, Monika Špidlíková
Uklízečky:  Lucie Mirgová, Zlatuše Maitnerová

Údržbář:

Ernest Mirga 

 

Třídní učitelé

I.:  Mgr. Eva Pěchová
II.(2.+3.):  Mgr. Renata Švarcová
IV.(4.+5.): Lenka Urbánková
VI.: Mgr. Gabriela Jakubcová
VII.: Mgr. Jannis Isakidis
VIII.: Mgr. Michal Franek
IX.:  Mgr. Marcel Hrabal

 

Netřídní učitelé

  • Mgr. Olga Odehnalová
  • Marie Němečková

Vedoucí metodického sdružení a předmětových komisí

MS l. st.: Mgr. Eva Pěchová
PK českého jazyka a společenských věd: Mgr. Pavel Navrátil
PK přírodních věd a výchov: Mgr. Marcel Hrabal 
PK cizích jazyků: Mgr. Jannis Isakidis 

 

Součástí organizace školního roku jsou plány

Celoroční plán: Mgr. Jiří Isakidis
Vnitřní kontrolní systém a plány kontrolní a hospitační činnosti: Mgr. Jiří Isakidis, Mgr. Miluše Štefanová
Plán porad: Mgr. Jiří Isakidis
Plán DVPP: Mgr. Jiří Isakidis
Rozvrhy, úvazky, dohledy, zastupování: Mgr. Miluše Štefanová
Učební plán: Mgr. Miluše Štefanová
Plán výchovného poradenství: Mgr. Pavel Navrátil
Plán ŠPP: Mgr. Pavel Navrátil
Plány metodického sdružení a předmětových komisí: vedoucí MS+PK
Projekt Zdravá škola:  Mgr. Renata Švarcová
Plán primární prevence: Bc. Dagmar Luxová
Plán environmentální výchovy: Mgr. Marcel Hrabal
Plán práce školní družiny: Mgr. Radka Staňková
Plán dopravní výchovy: Mgr. Jannis Isakidis

 

Celoroční úkoly pro jednotlivé zaměstnance

Mgr. Jiří Isakidis: koordinátor ICT, správce učeben VT, správce audiovizuální techniky
Mgr. Miluše  Štefanová: koordinátor ŠVP, školní matrika, volba povolání, školní cvičná kuchyně
Mgr. Michal Franek: správce učebny fyziky, kabinetu F, M, CH, správce školních dílen
Mgr. Marcel Hrabal: správce tělocvičny, školního hřiště, kabinetu TV, PŘ, Z - D, učebny PŘ, Z,  organizace sportovních akcí a kurzů - 6.-9. ročník, vedoucí PK přírodních věd a výchov, environmentální výchova
Mgr. Jannis Isakidis: vedoucí PK cizích jazyků, správce kabinetu cizích jazyků, učebny AJ, správce kabinetu a učebny HV, editor webových stránek, dopravní výchova Mgr. Dagmar Luxová – školní preventista, logopedie, přípravný ročník, správce kabinetu inkluzivní pomůcky, mult.uč.pomůcky
Mgr. Pavel Navrátil: výchovný poradce, pověřen kontaktem s PPP a SPC a pracemi souvisejícími s IVP - žáci vyžadující podpůrná opatření a mimořádně nadaní, správce kabinetu ČJ, OV a učebny dějepisu, žákovské a učitelské knihovny, kulturní akce, vedoucí PK ČJ a společenské vědy, editor webových stránek
Marie Němečková: výzdoba školy, výtvarné soutěže, správce kabinetu a učebny VV
Mgr. Eva Pěchová: vedoucí MS 1.stupně, zápis dětí do 1.ročníku, správce učebny HV pro 1.stupeň 
Lenka Urbánková recyklohraní, výzdoba přístavby, projektové dny na 1. stupni, správce kabinetu 1. stupně
Šárka Vojtušová: správce sborovny a kuchyňky u sborovny
Mgr. Renata Švarcová: fond učebnic, koordinátor Zdravé školy 
Mgr. Radka Staňková výzdoba ŠD, výtvarné a dramatické aktivity při ŠD, správce kabinetu a učeben ŠD

 

Konzultační dny a třídní schůzky

13. 9. 2022 v 15:30 – 17:00 hod.: třídní schůzky /školní řád, práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla omlouvání, pravidla kontaktů, informovaný souhlas (GDPR)/
29. 11. 2022 v 15:30 hod.: třídní schůzky k volbě povolání – výchovný poradce, třídní učitel 9. ročníku
13. 12. 2022 v 14:00 – 16:00 hod.: konzultační den
18. 4. 2023 v 15:30 – 17:00 hod.: třídní schůzky 
Třídní učitel bude se zákonným zástupcem hovořit nejméně 2x za školní rok /seznam s  podpisy zákonných zástupců odevzdají třídní učitelé výchovnému poradci/

 

Propagace školy:

Letáček v úvodu školního roku: Marie Němečková, Mgr. Gabriela Jakubcová
Články do Kojetínského zpravodaje: Mgr. Jiří Isakidis, vyučující
Pravidelná výměna nástěnek: Marie Němečková, Mgr. Gabriela Jakubcová, Lenka Urbánková, Mgr. Radka Staňková
Letáček pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku: Mgr. Eva Pěchová 
Aktualizace webových stránek: Mgr. Jiří Isakidis   

 

Školní rok 2022 – 2023 začíná 1. 9. 2022.

Vyučování začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Vyučování v 1. pololetí končí v úterý 31. 1. 2023.

Vyučování ve 2. pololetí končí v pátek 30. 6. 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. 10. 2022 a čtvrtek 27. 10. 2022 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. 2022 a skončí v pondělí 2. 1. 2023, vyučování začne v úterý 3. 1. 2023.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2023.

Jarní prázdniny budou od 6. 2. 2023 do 12. 2. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. 4. 2023.

Pátek 7. 4. 2023 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. 7. 2023 do čtvrtka 31. 8. 2023.